Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Съобщения
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
 
 839052 
 Начална страница  
 За съда:

Окръжният съд в Кюстендил е създаден през март 1878 г., непосредствено след приключване на Руско-турската освободителна война, с район на действие Кюстендилска, Дупнишка, Радомирска и Босилеградска околия.

До 1928 г. Кюстендилският съд се помещава на различни места. През 1928 г. започва преустройството на сградата на Педагогическото училище за съдебна палата, открита тържествено на 28 юни 1931 г. – тя е първата съдебна палата в България.

Новата сграда на съда е открита на 2 декемри 1980 г. в нея се помещават Районният, Окръжният съд и Окръжната прокуратура.  Към настоящият момент в сградата са поместени Окръжен и Районен съд - Кюстендил, след като през 2017 година Районна и Окръжна прокуратура - Кюстендил се преместиха в нова сграда /над Банка ДСК на ул. "Гороцветна" срещу съдебната палата/.

Наред с доказаните традиции и днес Кюстендилският окръжен съд работи за овладяване на европейските правни норми и за достигане на европейско равнище при правораздаването си.

Информацията в тази уеб-страница се обновявана непрекъснато, което е част от желанието ни да бъдем полезни и максимално прозрачни в работата си. Така се надяваме да повишим доверието на обществото в съдебната система като цяло и в частност в  работата на Кюстендилски окръжен съд. 
НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ:

ПОЛЕЗНО:

Подаването на заявленията за удостоверения за актуално състояние и удостоверения за несъстоятелност, както и получаването на готовите документи, ще се извършва на гише "Регистратура", намиращо се при централния вход на партерния етаж на съдебната палата. Бланки за заявленията можете да получите от гише "Регистратура" или да си ги изтеглите от тук>>

--------------------------

Банкови сметки на Окръжен съд-Кюстендил  виж повече>>

ВАЖНО! От 01.01.2018 г. влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ 

 Във връзка с измененията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ бр.74/20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) и преминаването на регистрацията на ЮЛНЦ от съдилищата към Агенция по вписванията, както и писмо от Изпълнителния директор на Агенция по вписванията с изх. № 92-00-2/14.12.2017 г., реда за обслужване на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Окръжен съд – Кюстендил се променя съгласно Заповед № РД-13-758/29.12.2017 г. на Председателя на съда.

ВАЖНО! СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЕЩИТЕ ЛИЦА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА НА ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ 

Във връзка с измененията в Наредба № 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изменена и допълнена в ДВ бр. 82/05.10.2018 г. Ви уведомяваме, че следва да представите в срок до 30.09.2019 г. ново заявление в което да посочите в кой подклас да бъдете вписани в зависимост от притежаваните сертификати. /виж Наредбата клас – 10 – „Оценителни експертизи“/ и въведената промяна в клас 5.8 – „Съдебнооценителска-автотехническа експертиза“; в клас 2 „Съдебномедицински експертизи“ и клас 7.4. „Съдебна химико-токсилогична /токсикохимична/ експертиза./

На основание чл. 7 ал.2 т.6 от Наредба № 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изменена и допълнена в ДВ бр. 82/05.10.2018 г. за притежаваните диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, трябва да бъде издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.

 

СЪОБЩЕНИЕ от 29.01.2019 Г. 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЕКТ: част от имот състоящ се от 1 кв.м. за самопродаваща машина за горещи напитки виж тук>>

АКТУАЛНО:

Cъдия  Калин Баталски встъпи в длъжност като Председател на Окръжен съд - Перник

На официална церемония на 22.10.2018 г. Калин Баталски - съдия в Окръжен съд - Кюстендил встъпи в длъжност Председател на Окръжен съд - Перник. От името на всички магистрати и съдебни служители му желаем много здраве, спорна и ползотворна работа и много професионални успехи.

 

 

Нов младши съдия  встъпи в длъжност в Окръжен съд - Кюстендил

Симона Навущанова встъпи в длъжност "младши съдия" в Окръжен съд - Кюстендил. Младши съдия Навущанова е назначена на длъжността с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 26 юни 2018 г., след проведен конкурс и успешно приключване на задължителен деветмесечен курс за обучение на младши съдии в Националния институт на правосъдието.
Младши съдия Навущанова е завършила Английска езикова гимназия, след което специалност "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Положила е успешно и изпит по чл.8 от Закона за адвокатурата и е била действащ адвокат.
Активен участник е в програма за обмен на магистрати от цяла Европа "АЯКОС" на Националния институт за правосъдие. По програмата, през месец ноември, тази година, ще се обучава във Финландия.

 

 

  СЪОБЩЕНИЕ от 19.03.2018 г. 

 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ СЕ ПРОВЕДЕ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

На 16.03.2018 г.  се проведе традиционния "Ден на отворените врати" в Окръжен съд - Кюстендил. Повече информация за събитието можете да намерите в "Ден на отворените врати", в лявата част на менюто или от тук: вижте повече>>

 СЪОБЩЕНИЕ от 20.12.2017 г.

 

 

 

 

На 18.12.2017 г. бе проведено общо събрание на съдиите от Окръжен съд - Кюстендил, на което положиха клетва новоизбраните  съдебните заседатели при Окръжен съд - Кюстендил, мандат 2017-2021 г.  След полагането на клетвата бе проведено начално обучение, финансирано от НИП, с лектор съдия  Пенка Братанова - зам. адм. ръководител на Окръжен съд - Кюстендил.

вижте повече>>

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 21.11.2017 г. 

 

 

Във връзка с коментари на Кмета на Община Кюстендил в централни медии по повод на  т.д. № 58/2012г. по описа на КнОС, Кюстендилския окръжен съд намира за необходимо да уточни следното:
 Т.д.№ 58/2012г. е образувано по искова молба на „Люко – Ко“ ООД гр.София и „Стройпроект“ ООД гр.Силистра като съдружници  в „Консорциум за инженерингови проекти и строителство“ срещу Община Кюстендил за заплащане на  суми, претендирани като обезщетение за допълнително извършени СМР, осъществени извън предмета на договора, сключен между страните на 29.12.2009г. на подобект „Възстановяване на общински път с.Сажденик“.
 Искът е уважен от КнОС с решение от 07.07.2015г. частично, като прието, че присъдената  сума се дължи не на договорно основание, а на основание на института на неоснователното обогатяване.
 С решение на САС от 21.07.2017г. по т.д.№ 133/2016г. е прието, че допълнителните СМР не са били  предвидени в момента на сключване на договора, но без тях е било невъзможно приемането в експлоатация на обекта. Решението е КнОС е отменено частично по отношение на  размера на присъденото обезщетение.
   С определение на ВКС от  по т.д. № 1248/17г., I ТО решението на САС не е  допуснато до касационно обжалване. Коментирана е  клаузата на чл.3.2 от договора и е подчертано, че тя е неотносима при  осъществяване на работи,  които не са възложени по реда на ЗОП, каквито са процесните.
 Институтът на неоснователното обогатяване е регламентиран в чл.55-59 ЗЗД и е приложим за всички гражданскоправни субекти в Република България. 
 вижте повече>>

СЪОБЩЕНИЕ от 01.10.2015 г.

От 01.10.2015 г. всички разпределени дела в Окръжен съд-Кюстендил със софтуера за случайно разпределение на дела, са достъпни  на сървъра на ВСС на адрес: http://www.vss.justice.bg/page/view/3170  

НОВИНА

Централният сайт за публикуване на съдебните актове в интернет е достъпен на адрес: http://legalacts.justice.bg. В него може да направите справка за публикуваните съдебни актове.


НОВИНА

 

Окръжен съд - Кюстендил стартира нова услуга: Изпращане на съобщения и призовки, чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК. Повече информация може да намерите във "Вътрешни правила" /в лявата част на менюто/.

 

 Прокуратура 
Прокуратура
Съдебно изпълнение 
Служба "Съдебно изпълнение"
Обявления за публична продан на съдебните изпълнители 
Обявления за продан на съдебните изпълнители съгласно изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК
Адвокатска колегия 
Адвокати
Кюстендилски съдебен район
Нотариуси 
Списък с нотариуси от lex.bg
Как да получим правна помощ? 
Кратка информация за реда и условията за получаване на правна помощ в България
Пътеводител 
За граждани
Пътеводител в съдебните процедури.
Анкета 
Допитване до граждани и адвокати
Връзки 

Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Указания за потребителите 
Указания за потребителите, относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове
Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР